เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ที่จัดนิทรรศการเตรียมนำเสนอผลงาน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ค่ายแสงเพ็ญ กรมทหารพราน ที่ 32 อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ มีโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการฯ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน บ้านขุนน้ำน่าน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์