เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Pension (Pension’s Electronic Filing) สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2564) ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายดุสิต สุนทร นักวิชาการคลังชำนาญการ นายอนุพงค์ บุญเจือ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนายศุภกร เสนนะ นักวิชาการคลัง จากสำนักงานคลังจังหวัดน่าน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และการขอยื่นการรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 ราย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2