เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบ การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 โดยให้โรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอผลงานผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสมัย ธนะศรี อดีต ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายรัตน์ จันทโคต ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่นิเทศฯนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และนายนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เป็นคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสนใจเข้าร่วมการคัดเลือกฯ จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”, โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์), โรงเรียนบ้านบ่อหลวง, โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา และโรงเรียนชุมชน ศิลาแลง