มื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะผอ.กลุ่ม ข้าราชการและลูกจ้าง นำกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึไปมอบให้นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ณ ที่ว่าการอำเภอปัว ในวาระที่เข้ารับตำแหน่งนายอำเภอปัว ในโอกาสนี้นายสมเกียรติ อาจสังข์ ได้ให้โอวาทแก่คณะฯ ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การปฏิบัติงานต้องยึดตามระเบียบของราชการ ให้ปฏิบัติงานในภาระหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้วยความถูกต้อง มากกว่าความถูกใจ และเน้นการประสานงานในทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ