เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดสมดุลภาษา และการมอบหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับครูผู้สอนเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ในการนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีด้วย โดย สพป.น่าน เขต 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการดำเนินการอบรมจากมูลนิธิรักษ์ไทย นำโดยคุณกรรณาภรณ์ สอนสมฤทธิ์ และได้รับเกียรติจากคุณครูชีวัน สวนดอกไม้ ครูโรงเรียนวรนคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2