เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโทรทัศน์ แบบ Smart TV พร้อมขาตั้งแบบเคลื่อนที่ ให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ (กพด.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน โดยมีดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2