เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการประเมินผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “ประเทศไทย” ระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมกันอ่านและประเมินรายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และรายงานผลการจัดกิจกรรมทดลอง ในการนี้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มาให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมีนายจำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงาน