เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ”ในการนี้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ผู้แทนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา และห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2