เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการนี้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น อุปสรรค ปัญหา ในงานที่ได้รับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ วางแผนโดยบูรณาการทำงานร่วมกัน ด้วยความสามัคคีเพื่อขับเคลื่อนงานของกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป