เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  สพป.น่าน เขต 2 โดย นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ได้นำเสนอโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2564 ตอน “สร้างป่าสร้างรายได้ สู่กาแฟที่เปียงซ้อ” โดยโรงเรียนบ้านเปียงซ้อได้นำแนวคิด ปลูกป่าในใจคน ทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักความหวงแหนในผืนป่า เมื่อนักเรียนได้ปลูก ได้ดูแล และเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นกาแฟ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างรายได้ และเกิดจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป