เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์  ศศิวัจน์ไพสิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า และนางปรานอม  จินะสาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2564  โดยโรงเรียนบ้านสว้าได้นำปรัชญาการศึกษาในประเด็นของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ชีวิต มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน

This image has an empty alt attribute; its file name is 479113-1024x473.jpg