เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ วังสระปทุม ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (กพด.) ในสังกัด คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเข้าเฝ้า และรับพระราชทานพระราโชวาท ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2