เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคักเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดโครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษา ทุกเขต ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในสังกัด จำนวน 10 คน