เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนพื้นสูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2