ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ. สพปใน่านเขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2