เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนากิจการลูกเสือให้โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือในทุกโรงเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้น การจัดกิจกรรมวันสำคัญทางลูกเสือ กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมสัญลักษณ์ของลูกเสือ ตลอดจนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อันจะส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ทุ่มเทในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ