เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีตามโครงการรักษ์ป่าน่านตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวการจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น “รักษ์ป่าน่าน” หลักสูตรรักษ์ป่าน่าน และการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ นำไปสู่วิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการพัฒนา นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเสี้ยวขาว สพป.น่าน เขต 2