เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 จ.ส.ท.สรวิชญ์ วงศ์ไชย นักทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน และ โรงเรียนบ้านผักเฮือก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน