เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมโครงการ “สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ” เป็นโครงการแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านสายสามัญ และสายอาชีพสำหรับนักเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.น่านเขต 2 โดยมี ดร.รักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ทั้งนี้ได้มีบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ร่วมกับการญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับผู้เรียน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2