เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.), ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และผู้อำนวยการโรงเรียน Stand Alone เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน