โรงเรียนบ้านร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2 นำนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่วิถีชุมชน เทศกาลดอกชมพูภูคาบาน สืบสานชาติพันธ์ุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ของอำเภอปัว จังหวัดน่าน