โรงเรียนวรนคร นำโดย นายองค์การ วงศ์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล platform Google App for Education เพื่อพัฒนานักเรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมงาน ICT Talent ร่วมเป็นวิทยากร
# ขอขอบคุณ ทีมงาน ICT Talent
# ภาพ/ข่าว โดยทีมประชาสัมพันธ์ รร.วรนคร