โรงเรียนวรนคร นำโดย นายองค์การ วงศ์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ซึ่งจัดโดยกลุ่มโรงเรียนปัว 1 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนปัว 1 โรงเรียนร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย   สติปัญญา  จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี   มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า  ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ  ตามแนวทางดังต่อไปนี้
๑.  ให้มีนิสัยในการสังเกต  จดจำ  เชื่อฟัง  และพึ่งตนเอง
๒.  ให้ซื่อสัตย์สุจริต  มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
๓.  ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
๔.  ให้รู้จักทำการฝีมือ  และฝึกฝนให้ทำกิจการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๕.  ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

ในวันเดียวกันนี้ โรงเรียนวรนคร ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง ของโรงเรียนวรนคร ด้วย

# ภาพ/ข่าว โดยทีมประชาสัมพันธ์ รร.วรนคร

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรอง