สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการ รถโมบายรักการอ่านและ I love English รร บ้านร้อง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียนในสังกัด