เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teachers & School Quality Program : TSQP) ในการนี้มีผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และครูแกนนำ 3 กลุ่มสาระฯ จากโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน เข้าร่วม คือ 1. โรงเรียนบ้านไร่ 2. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 3. โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 4. โรงเรียนแสนทองวิทยา ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน