❤️🏠วันนี้ที่วรนคร..💯💝ส่งมอบห้องสมุดใหม่หลังจากปรับปรุงด้านกายภาพ..ท่านรองฯประสิทธิ์ ให้เกียรติในการส่งมอบ ห้องสมุดโรงเรียน จากโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหารโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใช้บริการห้องสมุด.ความสุขที่ยิ่งใหญ่…💖💖#โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาห้องสมุด
ภาพข่าวโดย สดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ