โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กลุ่มโรงเรียนปัว 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้รับรางวัล   โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียนชุมชนศิลาแลง นำโดย นายวิทยา ธุระอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่าง ให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน

ภาพ/ ข่าว โดย นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ