พลิกโฉมห้องสมุด
“การส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านเป็นการสร้างฐานชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆ..” วันนี้ศน.ขอนำการจัดบรรยากาศในห้องสมุดมานำเสนอให้กับโรงเรียนได้นำไปปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนนะคะ ซึ่งการจัดห้องสมุดนั้นสิ่งสำคัญก็คือการจัดหนังสือแนะนำว่าควรจัดเป็นหมวดหมู่ตามระบบของดิวอี้ มีหลายๆโรงเรียนประถมที่ใช้สีแยกในการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เห็นชัดเจนแต่งง่ายดีค่ะมีการให้บริการยืมคืนและบริการค้นคว้าที่สะดวกให้เด็กยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้ในห้องสมุดควรจัดเป็นมุมต่างๆโดยยึดหลักการจัดคือ”ห้องโล่ง โปร่ง สะอาดสบาย” เพื่อดึงความสนใจให้เด็กๆอยากเข้าไปใช้ให้ในห้องสมุดให้มากที่สุดอย่างไร มีมุมต่างเช่น หม่อมเจ้าฟ้ารักการอ่านซึ่งมุมนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสนใจและมีนิสัยรักการอ่านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีมุมนี้ควรจัดหนังสือในพระราชนิพนธ์ของพระองค์ประกอบด้วย มุมแนะนำหนังสือใหม่สำหรับเด็ก มุมข้อมูลท้องถิ่น มุมรักการอ่านหรือKids Zone มุมสารานุกรม มุมสื่อ ICT
มุมแสดงนิทรรศการอ่านหนังสือให้ผอ. หรือครูฟังเวทีคนเก่ง ฯลฯ อย่างไรก็ตามการจัดห้องสมุดโรงเรียนอาจเลือกจัดตามสภาพและบริบทของโรงเรียนตนเองว่าจะประมาณไหนซึ่งโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์( Create) ตามใจปรารถนาได้ค่ะ(ศน.สดศรี:10/3/2021)