นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวสุพรรรณิการ์ สุทธหลวง ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนปัว 3 จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนไตรประชาวิทยา บ้านป่ากลาง มาตรภาพที่ 186 สหราษฎร์บำรุง บ้านส้าน และ จตุราษฎร์ศึกษา เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบที่ 1 เมษายน 2564 ต่อไป