วันที่ 9 มีนาคม 2564 สพป.น่าน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านร่วมกับโรงเรียนและมอบป้าย Active library ให้ ทั้ง 3โรงเรียน โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมบูรณาการในสาระภาษาไทย อังกฤษ ภาษาจีน และคณะครูทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ