วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปรางค์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น ในโอกาสนี้ นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน