เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่ การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ได้พบปะเพื่อแจ้งข้อราชการ ข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป