ในการไปทำงานช่วงของการปรับปรุงด้านกายภาพห้องสมุดร่วมกับทีมงาน..ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาห้องสมุด คือการได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและคณะครู ตลอดถึงเด็กๆนักเรียนที่ได้เข้ามาช่วยงานเกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และได้รับแรงบันดาลใจในการทํางานซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวเราได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่นหรือเราเป็นแรงบันดาลใจให้เขา สิ่งที่อยากจะบอกกับหลายโรงเรียนก็คือในขณะที่เรามีแรงที่จะช่วยเหลือสังคมหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้ไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือแรงใจ เราควรจะหยิบยื่นให้ตามที่เราสามารถทำได้สิ่งดีๆเหล่านี้สามารถที่จะสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นและที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด