เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบงานพัฒนาด้านกายภาพห้องสมุดโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด ในการนี้ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวงศึกษานิเทศก์ และนางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ข้าราชการครูบำนาญ ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดขึ้น