เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารืองานด้านวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT, RT ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร อำเภอปัว จังหวัดน่าน