เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน ในการนี้ นายทวีศักด์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมี นายจำลอง ไชยยา ศึกษาานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาปฐมวัย ได้ดำเนินการประชุมกับคณะครู ที่เป็นคณะกรรมการประเมินนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 14 โรงเรียน