เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการขยายชั้นเรียน เพื่อดำเนินการติดตาม ประเมิน ตามแนวทางการดำเนินงานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน และโรงเรียนบ้านแหน ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ถึง 10 คน ในการนี้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุม ฯ ดังกล่าว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน