เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบงานพัฒนาด้านกายภาพห้องสมุดโรงเรียนบ้านร้อง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุด ในการนี้ นางสดศรี สุทธการศึกษานิเทศก์ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ และนางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ข้าราชการครูบำนาญ ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องสมุดขึ้น