เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ พื้นที่แปลงต้นแบบของนางนิยดา กิตติกสานต์ บ้านพาน ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายมานิตย์ บุญเทพ ปลัดอาวุโส เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ในการนี้ นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ และนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย