เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสนามเด็กเล่น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและช่วยพัฒนาระบบการพัฒนาด้านสมองของนักเรียน ในการนี้ ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “โครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” โดยมี นางณันศภรณ์  นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน