รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563

โดย นางสาวสุพรรณิการณ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2