เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และหารือในการเตรียมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2