เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอุไร เปียงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ นางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา นางบัววรรณ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และนายเทอด ไชยวงค์ ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ร่วมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู ให้ข้อมูลและต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน