เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ และคณะจัดทำคู่มือการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมนิเทศการศึกษา