เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม เงินรายได้สถานศึกษา และการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง อำเภอปัว จังหวัดน่าน