ประวัติหน่วยงาน 🗎

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 โดยมีโครงสร้างของเขตพื้นที่การศึกษา 178 เขต ต่อมาได้มีประกาศเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมทั่วประเทศทั้งหมดเป็น 183 เขตพื้นที่การศึกษา

หลังจากนั้น ได้มีกรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อกำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงวันที่ 8 สิหาคม 2553 ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. รวมทั้งสิ้น 225 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดน่าน มีเขตพื้นที่กรศึกษาจำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่ 8 อำเภอโชนใต้ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย อำเภอนาหมื่น อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาในพื้นที่ 7 อำเภอโซนเหนือของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอสองแคว.

สภาพภูมิศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ 7 อำเภอหาตอนเหนือของจังหวัดน่าน มีที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สถานที่ตั้งเลขที่ 418 หมู่ที่ 8 บ้านปรางค์พัฒนา ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทรศัพท์ 054-791510 โทรสาร 054-791250 เว็บไซต์ www.nan.go.th มีเขตบริการที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ใน ๗ อำเภอ โดยสภาพภูมิศาสตร์ของเขตพื้นที่การศึกษาส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน สลับกับที่ราบลุ่มน้ำระหว่างหุบเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,940,415 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ : ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุข
  • ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา