วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2