นโยบาย/กลยุทธ์ ?

นโยบาย

นโยบายที่ 1     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

นโยบายที่ 2     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นโยบายที่ 3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นโยบายที่ 4     ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

นโยบายที่ 5     ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่ 6     ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

๑. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านทักษะสื่อสารภาษไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

๔. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

๕. ส่งเสริการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ปรับบทบาทภารกิจให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ