นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา  บางพาน
ชื่อ-สกุล (en) : suganyaa  bangpan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0862148421  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ.47  
ว.ด.ป.บรรจุ : 09/06/2540  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการหน่วย  
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 8 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 20039
30/05/2559