นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางปริฉัตร  ธนะ
ชื่อ-สกุล (en) : Parichat  thana
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0817843799  
อีเมล์ : parichatthana@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ.44  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/08/2534  
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/60
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่ 15/3 หน้า170 ลำดับที่ 8461
16/10/2560
05/12/2559
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 8 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 13181
30/05/2559